Ensiapuvalmius työpaikalla


" Työpaikalle on järjestettävä ensiapuvalmius, joka on tarpeeksi kattava työn luonteeseen nähden. Lisäksi työntekijät pitää opastaa toimimaan onnettomuustilanteissa siten, että vahingot jäävät mahdollisimman pieniksi. Ohjeistusten laajuus riippuu työstä ja työolosuhteiden erityispiirteistä."

Lue lisää

Mitä on ensiapuvalmius?

Ensiapuvalmius on kyky tuottaa ensiapua tarvittaessa. Kykyyn vaikuttavat henkilöstön ensiapuosaaminen ja ensiapuvälineet. Työntekijöiden määrä, työn luonne ja työolosuhteet vaikuttavat lakisääteisen ensiapuvalmiuden ylläpitoon. Olennaista on myös se, että toimintaa (mm. onnettomuustilanteissa) harjoitellaan säännöllisesti ja että toimintamallit ovat kaikkien tiedossa.

Mitä on riittävä ensiapuvalmius?

Riittävä ensiapuvalmius riippuu työn luonteesta ja työolosuhteista sekä henkilöstön määrästä. Toimistotyössä on pienempi riski onnettomuuksille, kuin esimerkiksi teollisuustyössä.

Ensiaputarpeen voi määrittää työterveyshuolto. Kannattaa kysyä koulutusten laajuudesta ja tarpeesta työterveyshuollosta. Sopivan ja riittävän kattavan ensiapukurssin suunnittelu alkaa tapaturmariskien kartoittamisesta ja työpaikan turvallisuussuunnitelmasta.

Ensiaputarpeen määrittämisessä voi auttaa myös ensiapukouluttaja, jolla on kouluttajakoulutus. Autan mielelläni sinua ensiaputarpeen määrittämisessä sitoumuksetta. Tarpeen määrittäminen ei velvoita sinua tilaamaan koulutusta minulta.

Laki ja asetukset ensiapuvalmiuden järjestämisestä työpaikoilla koskevat kaikkia yrityksiä ja työnantajia alasta riippumatta. Ensiapuvalmiudessa tulee myös ottaa huomioon vuosilomat ja mahdolliset äkilliset poissaolot.

Seuraavassa kaavakuvassa on pelkistetysti kuvattu erilaiset riskiluokat. Jokaisen työpaikan ensiapuvalmiuden tarve kartoitetaan kuitenkin aina yksilöllisesti.

Vähäinen tapaturmariski

Vähäisen tapaturmariskin työpaikoissa, joissa on alle 10 työntekijää, riittää, että 1 työntekijä on ensiapukoulutettu. Ensiapukoulutukseksi riittää pääosin joko Hätäensiapu 4 tuntia tai Hätäensiapu 8 tuntia tai SPR:n vastaavat ensiapukurssit.

Jos työntekijöitä on yli 10, voidaan sääntönä pitää, että jokaista alkavaa 25 työntekijää kohtaan on 1 ensiapukoulutettu henkilö jokaisessa työvuorossa ja työpisteessä.

Ensiapuosaamista päivitetään 3 vuoden välein.

Ilmeinen tapaturmariski

Ilmeisen tapaturmariskin työpaikoilla tulee olla vähintään 1 ensiapukoulutettu henkilö jokaista 10 työntekijää kohden jokaisessa työvuorossa ja työpisteessä. Ensiapukoulutuksen taso tulee suosituksen mukaan olla Ensiapukurssi 16 tuntia tai SPR:n vastaava koulutus.

16 tunnin ensiapukursseja päivitetään 3 vuoden välein. Päivitykseksi riittää joka toinen kerta Hätäensipu 4 tuntia tai Hätäensiapu 8 tuntia.

Erityinen tapaturmariski

Erityisen tapaturmariskin työpaikoissa tulee olla 1 ensiapukoulutettu henkilö jokaista 5 työntekijää kohden jokaisessa työvuorossa ja työpisteessä. Suositus on, että koulutustaso on Ensiapukurssi 16 tuntia tai SPR:n vastaava ja kertauksia tehdään 1,5 vuoden välein.

Muuta huomioitavaa

Huomionarvoista on, että ensiapua voi tarvita myös työpaikan ulkopuolinen henkilö, esimerkiksi asiakas, tavarantoimittaja tai muun sidosryhmän edustaja. Kannattaa myös huomioida, että ensiapu on arvokas taito myös työpaikan ulkopuolella ja sen vuoksi ensiapukurssi voi toimia yhtenä koulutuksena muiden koulutusten rinnalla yrityksenne koulutussuunnitelmissa, vaikka ensiaputarve ei tätä edellyttäisikään.

Kelalta voi saada korvausta kursseista ja välineistä

Työnantaja ja yrittäjä voivat saada korvausta ensiapukoulutuksista ja ensiapuvälineistä. Korvauksen edellytyksenä on, että työterveyshuollon edustajan tekemässä työpaikkaselvityksessä on arvioitu tapaturmariski ja sen perusteella on tehty arvio ensiapukoulutuksen ja ensiapuvälineistön tarpeesta.

Lisäksi näiden tarpeiden tulee olla kirjattuna työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Lue enemmän KELAN sivulta.

Ensiapukoulutusten KELA-korvattavuus voi olla jopa 60% Edellytyksenä korvaukselle on:

- Työterveyshuolto tulee olla järjestettynä (lakisääteinen työterveyshuolto täyttää tämän vaatimuksen)

- Todetut ensiapukoulutus- ja välinetarpeet on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan

- Ensiapukoulutuksen toteuttajan (kouluttajan) tulee olla laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö ja hänellä tulee olla ensivun kouluttajan pätevyys. HUOM! Päijät-Hämeen Ensiapukoulutuksen kouluttajat täyttävät tämän kriteerin.

Työnantajan tulee hakea korvausta 6 kk:n kuluessa tilikauden päättymisestä. Yrittäjien tulee hakea korvausta 6 kk:n kuluessa laskun maksusta.

Miten valitset ensiapukurssin?

Olen kirjoittanut aiheesta oman blogin, jota pääset lukemaan tästä.

Lainsäädäntö

Yrityksillä ja työnantajilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia ensiapuvalmiuden järjestämisestä työpaikoilla. Työnantajan tulee turvata, että työntekijöille ja työpaikalla asioiville henkilöille on turvattu riittävä ensiapu sairaskohtauksen tai tapaturman sattuessa.

Työterveyshuoltolaki (1383/2001)

Työturvallisuuslaki (738/2002)

Kysymällä selviää

Kannattaa kysyä tarpeesta esimerkiksi työterveydestä tai ensiapukoulutuksia tuottavista yrityksistä. Teen mielelläni kanssasi ensiaputarpeen arvioinnin eikä se velvoita sinua tilaamaan minulta kurssia.

Ari Kärkkäinen

sairaanhoitaja YAMK, ensiavun- ja terveystiedon kouluttaja